Afdruk

www.eitorf-erleben.de is een informatiesysteem van Touristik-Service Eitorf e.V. dat dient voor het verstrekken van informatie over de gemeente Eitorf.

Touristik-Service Eitorf e.V. is verantwoordelijk voor de inhoud.

Adres

Touristik-Service Eitorf e.V.
Rathaus, Markt. 1, 53783 Eitorf

Telefoon: +49 (0)22 43 / 19 433
Fax: +49 (0)22 43 / 89-179

Email: touristinfo@eitorf.de

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 10 lid 3 Duitse MDStV

Barbara Kisteneich

Ontwerp en technische implementatie

Adscheid & Thielen Design GbR

Grafik- und Webdesign

Web: www.a-t.design
Mail: info@a-t.design

Im Klosterhof 2
51570 Windeck

Foto’s

aktivevents Bredthauer · Aktivkreis Eitorf · Ballon Schröder · Barrig Hans-Peter · Gemeinde Eitorf · Gut Heckenhof Hotel & Golfresort GmbH & Co. KG · Christian Hey · Hotel Schützenhof · Mariusz Lewandowski · Naturregion Sieg · NeisserZöller Kommunikation · Alexander Schlein · Klaus Strack · Klaus Wahl · Tourismus Windecker Ländchen e.V. · Touristik-Service Eitorf e.V.

Icons

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur op grond van schade van materiële of ideële aard die is ontstaan door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie c.q. door het gebruik van foutieve en/of onvolledige informatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de auteur.
Het online-aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de afzonderlijke pagina’s of de totale inhoud daarvan zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te wissen, of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“hyperlinks”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen geldt uitsluitend een aansprakelijkheidsverplichting, indien de auteur kennis heeft genomen van de inhoud daarvan, en het voor de auteur technisch mogelijk was – en dit ook redelijkerwijs van de auteur mocht worden verwacht – het gebruik in geval van onrechtmatige inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de desbetreffende pagina’s is vastgesteld. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en het auteurschap van de pagina’s waarnaar wordt verwezen heeft de auteur geen invloed. Om deze reden distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van de totale inhoud van alle pagina’s waarnaar wordt verwezen, die na het plaatsen van de links is gewijzigd. Dit geldt voor alle links en verwijzingen die binnen het eigen internetaanbod zijn geplaatst alsmede voor alle gegevens die door derden zijn ingevoerd in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linkoverzichten, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waarvan de inhoud door derden kan worden aangevuld. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en met name voor schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke vastgelegde informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die uitsluitend via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en handelsmerkrecht

De auteur heeft ernaar gestreefd in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte foto’s, grafieken, audiodocumenten, videobeelden en teksten te eerbiedigen, door hemzelf gemaakte foto’s, grafieken, audiodocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije grafieken, audiodocumenten, videobeelden en teksten.

Alle in het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handelsmerken en handelsnamen zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende handelsmerkrecht alsmede de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Uit het enkele feit dat zulks evt. wordt beweerd kan niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden!

Het copyright voor openbaar gemaakte, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft eigendom van de auteur van de pagina’s. Het reproduceren of gebruiken van dergelijke grafieken, audiodocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbeveiliging

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis bekendgemaakt door de gebruiker. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten zijn – voor zover technisch mogelijk en acceptabel – ook zonder bekendmaking van dergelijke gegevens c.q. met gebruikmaking van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Gebruik van de in de colofon of op soortgelijke wijze openbaar gemaakte contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails in geval van overtreding van dit verbod worden uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waar naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende rechtstoestand, heeft dit geen gevolgen voor de inhoud en de geldigheid van de overige onderdelen van dit document.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.